spnw Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 12 marzec 2018 Odsłony: 33
Drukuj

 

logotypes ue 1

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 224 727,14 zł
Wkład własny Gminy Czudec: 22 472,72 zł
Wkład UE: 191 018,06 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2018-12-31

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Czudec poprzez utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi, wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie umiejętności społecznych min. 40 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi o dodatkowe zajęcia i oferty kulturalnej o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 2 oddziałach Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi poprzez ich doposażenie w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2018.

Grupy docelowe:

GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące z Gminy Czudec oraz gmin ościennych – 40 dzieci.

GD2. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty stanowiących GD1.

GD3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

  • Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych – 1.
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 15.
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 40.

Zadania:

  1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych.
  2. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny.
  3. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw.
  4. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo utworzonej grupie przedszkolnej.
  5. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i wspomagających prawidłowy rozwój dzieci.
  6. Realizacja wyjazdów edukacyjnych i imprez kulturalnych.

Imieniny

Dzisiaj jest: 18 Sierpień 2018    |    Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław